Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
 Sivukartta | Hakemisto A-Ö 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004

Raportti esittelee tuoreimmat seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikasten pyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.

Vuoden 2004 sähkökalastuksissa kesänvanhojen poikasten keskitiheys laski edellisvuoden hetkellisesti parantuneesta tasosta takaisin tällä vuosikymmenellä vallinneelle tasolle eli 6-8 poikaseen aarilla. Viimeaikainen M74-kuolleisuus on ollut hyvin vähäistä, mikä lienee yksi syy siihen, etteivät poikasmäärät ole laskeneet havaittua alhaisemmiksi huolimatta suhteellisen vähäisiin kutukalamääriin viittaavista jokisaaliista. Vanhempien poikasten keskitiheys kohosi jonkin verran edellisvuodesta. Sähkökalastusajankohdan poikkeuksellisen korkea vesi kuitenkin heikentää tulosten vertailukelpoisuutta edellisvuosiin. 
     Vuonna 2004 lohen luonnonpoikasia lähti merelle ainakin noin puoli miljoonaa yksilöä. Nämä poikaset kuoriutuivat lähinnä vuonna 2001. Viitenä viime vuonna luontainen vaelluspoikastuotanto on ollut moninkertainen suhteessa aiemmin vallinneeseen 100 000–50 000 luonnonpoikasen tasoon. Lähes kaikki vaelluspoikaset ovat nykyisin luonnonkudusta peräisin. Luonnonpoikastuotanto onkin nykyisin Pohjanlahden ja myös koko Itämeren lohivarantoa ja lohenkalastusmahdollisuuksia keskeisesti säätelevä tekijä.
     Tornionjoen suomenpuoleinen lohisaalisarvio vuonna 2004 oli noin 20 000 kiloa eli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen nähden. Tämä saalis on silti alle kolmannes 1990-luvun lopun huippusaaliista. Mereen on vaeltanut runsaasti vaelluspoikasia viime vuosina, joten näyttää vahvasti siltä että jokeen ei ole noussut odotusten mukaisia lohimääriä. Nämä havainnot yhdessä mm. lohen merkintätulosten kanssa viittaavat vaelluspoikasten luontaisen kuolleisuuden kasvuun meressä.
     Tornionjoen taimenen luonnontuotanto on kohentunut viime vuosina, vaikkakin vastakuoriutuneita taimenenpoikasia havaittiin vuonna 2004 edellisvuosia pienempiä tiheyksiä. Taimenen poikasvaellus vuonna 2004 kyettiin nähtävästi kattamaan poikaspyynnillä aiempia vuosia paremmin ja taimenia arvioitiin vaeltaneen merelle noin 15 000 yksilöä. Merivaelluksella käyneiden taimenien saaliit ovat olleet 1990-luvulla korkeammalla tasolla kuin 1980-luvulla. Suurin osa Tornionjoen meritaimen saaliista saadaan joen alajuoksulta läheltä merta ja aikuisia kutemaan valmistautuvia meritaimenia havaitaan edelleen melko vähän varsinaisten kutualueiden läheisyydessä.

 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Matti Ankkuriniemi, Marja Keinänen, Kari Pulkkinen ja Ville Vähä
Kala- ja riistaraportteja nro 354, 2005. 49 s.
Asiasanat: Tornionjoki, lohi, meritaimen, vaelluspoikaset, kutu, vaellukset, jokikalastus, kalakantojen arviointi, kalastuskyselyt, M74 -oireyhtymä, hauki, ravinto

Lataa julkaisu PDF-muodossa

 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.