Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet

Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet

Koska voimalaitosrakentaminen estää vaelluskalojen nousun jokiin, aiheuttaa se kalataloudellisen menetyksen, jonka kompensointiin toiminnanharjoittaja on velvoitteella määrätty. Tässä raportissa tarkastellaan rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteita suhteessa viimeaikaiseen tutkimustietoon ja sen pohjalta tehtyihin arvioihin kalakannoille ja kalataloudelle aiheutuneista vahingoista. Tarkastelun pääkohteina olivat Oulujoki ja Kemijoki, joiden lisäksi yleisempi arviointi tehtiin Ii-, Kymi- ja Pielisjoelle. Selvitys tehtiin Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuslaitokselle antamana tulostavoitteena.

Selvityksen mukaan olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet velvoitteiden määräämisen ajoista, mikä on perusteltavissa uudella, aiempaa huomattavasti laajemmalla ja muuttuneella tiedolla vaelluskalakantojen tuotannosta, istutuspoikasten säilyvyydestä, istutusten kannattavuudesta sekä kalakantojen monimuotoisuudesta. Olosuhteita ovat muuttaneet lisäksi rakennettujen jokivesistöjen laajamittaiset kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteet.

Uudet arviot Kemi- ja Iijoen lohen ja meritaimenen menetetystä poikastuotannosta perustuvat jokien tuotantoalojen tarkasteluihin sekä uuteen tutkimustietoon Tornionjoen vaelluspoikastuotannosta ja sen tavoitetasosta. Luonnontilaisen Oulujoen hehtaarikohtainen vaelluspoikastuotanto arvioitiin muita Perämereen laskevia lohijokia suuremmaksi ja Kymijoella puolestaan kaikkia em. jokia selvästi suuremmaksi. Vaellussiian osalta arviot tehtiin merkintätutkimusten ja historiallisten saalistietojen perusteella.

Uudet arviot Kemi-, Ii- ja Oulujoen lohen ja meritaimenen kompensaatiotasoista ovat moninkertaisia nykyvelvoitteisiin nähden. Myös Ii- ja Oulujoen vaellussiian osalta uudet arviot ovat nykyisiä kompensaatioita huomattavasti korkeampia. Arviot uusista kompensaatiotasoista esitetään aiempien kalatalousvelvoitteiden tapaan kalojen istutuspoikasina. Olennaista velvoitteiden määrittämisessä on kuitenkin niiden arvo, joten velvoitteiden toimeenpanotapa tulee arvioida tapauskohtaisesti.

Koko julkaisu (pdf)

 

Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet

Maare Marttila, Panu Orell, Jaakko Erkinaro, Atso Romakkaniemi, Ari Huusko, Erkki Jokikokko, Teppo Vehanen, Jorma Piironen, Alpo Huhmarniemi, Tapio Sutela, Ari Saura ja Aki Mäki-Petäys

Työraportteja, nro 6, 2014

96 s.

ISBN 978-952-303-098-5 (verkkojulkaisu)

ISSN 1799-4756 (verkkojulkaisu)

Asiasanat: Vaelluskalat, voimalaitos, kompensaatio, velvoiteistutus, poikastuotanto, lohi, meritaimen, vaellussiika

Lue koko julkaisu (pdf) »