Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Itämeri-tutkimusohjelma:
» Harmaahylje, merimetso ja kalastus 
  •Rysistä pyydettyjen hylkeiden satelliittiseuranta Suomenlahdella
  •Hylkeen saalistuksen vaikutukset kalakantoihin ja erityisesti lohikantoihin
  •Hyljekantojen tilan ja terveyden seuranta
  •Merimetson ravinto ja kalastovaikutukset 
» Särkikalojen kalastuksen tehostaminen 
» Kalojen lisääntymisalueiden kartoittaminen 
» Haitalliset aineet ja ekotoksikologia, M74 
» Itämeren tila, vaikutukset ja seurantamenetelmät 

Harmaahylje, merimetso ja kalastus

Rannikkoalueiden harmaahylje- ja merimetsokannat ovat runsastuneet. Harmaahylkeet aiheuttavat haittaa verkko- ja rysäkalastuksessa, etenkin ammattikalastajille, syömällä kaloja pyydyksistä, rikkomalla pyydyksiä ja vaikuttamalla kalojen käyttäytymiseen ja liikkeisiin. Myös merimetsojen on arveltu vaikuttavan haitallisesti mm. rannikon kuha- ja ahvenkantoihin.

Hallin vahingoittamaa kalasaalista.
Kuva: Mervi Kunnasranta

Erityisesti rannikon kuhasaaliiden kasvun pysähtymisen sekä viime vuosina havaitun suurikokoisten ahventen määrän vähenemisen etelärannikolla on esitetty johtuvan siitä, että runsastuneet merimetsot käyttäisivät ravinnokseen huomattavan osan näiden lajien tuotannosta. Toisaalta toistaiseksi vain suppeilla alueilla lisääntymiskautena tehdyt ravintotutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa merimetsojen ravinnosta koostuu taloudellisesti vähäarvoisista lajeista. Ravinnon koostumus kuitenkin vaihtelee alueittain paljon, ja se saattaa vuosien mittaan muuttua, jos merimetsokolonia on asuttanut samaa aluetta pitkään ja mahdollisesti vaikuttanut kalaston rakenteeseen.

Pesimäkauden ulkopuolisesta merimetsojen ravinnonkäytöstä ei ole tutkittua tietoa. Myös tutkimustieto hylkeiden ravinnonkäytöstä ja liikkeistä pyydysten läheisyydessä on vähäistä. Tutkimustiedon puuttuessa julkinen keskustelu merimetsojen ja harmaahylkeiden vaikutuksista kalastuksen kohdelajien kantoihin ja kalastukseen saa välillä asiattomia piirteitä, joten näiden lajien ravinnonkäytön, käyttäytymisen ja kalakantavaikutusten tutkimusta tulisi tehostaa. Sekä hylkeisiin että merimetsoon kohdistuu kantojen rajoittamiseen liittyvien paineiden ohella myös kansallisia ja kansainvälisiä suojelupaineita.

Harmaahylje, merimetso ja kalastus -tutkimusteemassa

 • Selvitetään rannikon merimetsokantojen ravinnonkäyttöä (määrä, lajit, ajallinen vaihtelu) ja tuotetaan arvioita merimetson vaikutuksista tärkeimpien rannikkolajien kuten kuhan ja ahvenen kantoihin.
 • Tuotetaan tutkimustietoa merimetson muista vaikutuksista muun muassa maisemaan, pesimäluotojen kasvillisuuteen sekä muuhun merilinnustoon.
 • Tutkitaan hylkeiden vuodenaikaisliikkumista ja levittäytymistä. Erityisesti seurataan ns. ongelmayksilöiden käyttäytymistä ja liikkumista.
 • Selvitetään hylkeiden ravinnonkäyttöä eri tutkimusmenetelmillä ja arvioidaan hyljekantojen vaikutusta Itämeren kalakantoihin.
 • Toimitaan kansainvälisessä hyljekantojen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja seurataan loismääriä hylkeissä. Myös lisääntymistehoa seurataan. Hylkeiden tahattoman sivusaaliskuolleisuuden määrää arvioidaan ja seurataan kansainvälisten suosituksien mukaisesti.

Tutkimuksen hyödyt:

 • Tavoitteena on, että hylje- ja merimetsokantoja hoidetaan ja metsästetään kestävästi pohjautuen luotettavaan ja kokonaisvaltaiseen tutkimustietoon.
 • Tavoitteena on myös saada rannikkokalastukseen kohdistuvia hyljehaittoja vähenemään ja siten parantaa rannikkokalastuksen toimintaedellytyksiä.
 • Tutkimustulosten tärkeimmät käyttäjät ovat ympäristöviranomaiset ja kalataloushallinto.

Tutkimushankkeet

 • Rysistä pyydettyjen hylkeiden satelliittiseuranta
 • Hylkeen saalistuksen vaikutukset kalakantoihin ja erityisesti lohikantoihin
 • Hyljekantojen tilan ja terveyden seuranta
 • Merimetson ravinto ja kalastovaikutukset
 • Merimetsovahingot, kalastajien näkökulmia merimetsokiistaan

Tulostettava versio

Jaa Jaa
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » RKTL järjestää hyljetietokoulutusta 
 » Hyljetietokoulutuspaketti (suomi) 
 » Hyljetietokoulutuspaketti (ruotsi) 
 
 Julkaisut: 
 » Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2010 
 » Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Julkaistu 5.10.2010